Uşak Üniversitesi Sosyoloji

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Amaç ve Tanımlar

Kapsam ve Dayanak

Madde 1- (1) 547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. ve 47 maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği"nin 16. ve 17. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu yönerge Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları'na ilişkin esasları kapsar.

Amaç

Madde 2- (1) Uşak Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetiştirebilmektir.

(2) Bütçe olanakları oranında fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, üniversite içinde ve dışında, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkaracak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak ve tüm üniversitenin faydalanmasına imkân sağlamak üzere oluşturacakları, eğitim sağlık, spor, sosyal ve bilimsel ve kültürel amaçlı toplulukların kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.


Tanımlar

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

b) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

c)Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu'nu,

ç)Yürütme Kurulu: Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Öğrenci Konseyi Başkanı ile SKS kültür biriminden sorumlu 1 kişi olmak üzere SKS kültür biriminde toplam 5 üyeden oluşturulan kurulu,

d)Öğrenci Toplulukları: Her biri farklı alanlarda olmak üzere, öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile spor ve beceri alanlarında, programlar sunmak, etkinlikler düzenlemek suretiyle öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak amacı ile kurulmuş Üniversite düzeyindeki öğrenci topluluklarını,

e) Topluluk danışmanı: Öğrenci topluluk ve topluluğun kuruluşu, işleyişi ve denetimi hususunda Üniversite Yönetimine karşı sorumlu öğretim elemanı veya öğretim yardımcılarını ifade eder. (18.11.2015 tarihli ve 2015/185 sayılı Senato Kararı ile güncellenmiştir.)

 

İKİNCİ BÖLÜM


Yönetim ve İşleyiş


Organlar


Madde 4- (1) Uşak Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının düzenlenmesinde yönetim organları aşağıdaki gibidir.


a) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı olan Rektör aynı zamanda Yürütme Kurulu'nun ita amiridir. Rektör uygun gördüğü ölçüde bu yetkisini Yürütme Kurulu Başkanlığı görevi ile görevlendirdiği Rektör Yardımcısına devredebilir.

 

Yönetim Kurulu'nun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1)Öğrenci faaliyetlerinin yürütülmesi ve etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilgili ilke kararları alır, 
2)Yürütme Kurulu'nca teklif edilen konuları değerlendirerek karara bağlar,
3)Topluluk faaliyetleri ile ilgili yıllık plan ve programlarını; bütçe ve aktarma tekliflerini görüşerek karara bağlar,

 

b) Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu'nun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Üniversitede faaliyet gösterecek toplulukların kurulmasını Yönetim Kurulu'na teklif etmek,

2) Toplulukların başkan atamalarını rektörlük makamına teklif etmek,

3) Öğrenci toplulukları ile ilgili plan, programları, yıllık bütçe taslaklarını ve aktarma taslaklarını görüşerek Yönetim Kuruluna sunmak,

4) Öğrenci toplulukları önerilerini değerlendirmek. Yıllık raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmak, 
5) Topluluk faaliyetlerini denetlemek, yeni toplulukların açılması ile faaliyet göstermeyen toplulukların faaliyetlerine gerektiğinde ara verilmesini veya topluluğun kapatılmasını Yönetim Kurulu'na ve rektörlüğe teklif etmek,

6) Her yıl öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda olmak üzere 3 defa toplantı yaparak çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yapmak,

 

c) Öğrenci Toplulukları

Uşak Üniversitesi'nde etkinlikler düzenleyecek öğrenci toplulukları rektörlükçe bu yönergede belirtilen hükümlere göre kurulur, yönetilir, faaliyetlerine ara verilir veya kapatılır. Rektörlük bu yetki ve görevlerini yönetim organları ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla kullanır ve yerine getirir.

Bir topluluğun kurulabilmesi için, en az 15 öğrenci, denetleme kurulunda 1 akademik olmak üzere toplam 16 kişi ve danışmanlık yapmak üzere bir üniversite öğretim elemanı olması gereklidir. Kurucu üyeler bir dilekçe ve kurmak istedikleri topluluğun uygulama esasları ile EK-8’de yer alan taslağa uygun bir şekilde hazırlanacak iç tüzük tasarısı ile birlikte Yürütme Kurulu'na başvururlar. Topluluklara, rektör, kurucu üye öğrencilerden birini topluluk başkanı olarak atar. Topluluk başkanının görevi iki yıl olup, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirebilirler bu görevlendirmeden yazılı olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı haberdar edilmelidir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda topluluğun başkanını görevden alabilir.

Topluluk başkanı tarafından Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda topluluk ile ilgili uygulama esasları hazırlanır, yapılacak çalışma ve etkinlikler yıllık plan ve programlar ile birlikte gerekli işlemleri yapılmak üzere Yürütme Kurulu'na verilir. 
Topluluk başkanları yılda en az üç defa Yürütme Kurulu'nun çağrısı ile ilgili rektör yardımcısı başkanlığında toplanarak çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunur. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmayan topluluk başkanının görevine son verilir.


Madde 5- (1) Öğrenci Topluluklarının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Öğrenci Topluluklarının her biri ayrı konularda faaliyet gösterirler. Ayrıca faaliyet alanlarına giren konularda farklı özel çalışma ve etkinlik grupları oluşturabilirler,

 
b) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma, seminer ve çeşitli yayın faaliyetleri vb. etkinlikler düzenleyebilirler,

 
c) Topluluklar üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar, bulundukları takdirde faaliyetlerine son verilir,

 
ç) Topluluklar kendi faaliyet alanının dışına çıkamaz ve diğer toplulukların faaliyetlerini yapamazlar. Ancak topluluklar ortak faaliyet düzenleyebilirler,

 
d) Topluluklar aynı alanda faaliyet gösteren diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile öğrenci topluluklarının bilgisi ve yönetim organlarının onayı ile ortak faaliyetlerde bulunabilir, değişim programları uygulayabilirler,


e) Topluluklar her yıl en geç Ekim ayında genel kurullarını yaparak yönetim organlarını oluşturmak zorundadırlar. Ekim ayında yapılan genel kurul ile yıllık faaliyetler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına hiçbir faaliyet başlamadan veya yapmadan önce ivedilikle bildirilir. Faaliyette bulunmayan veya aykırı faaliyette bulunan toplulukların faaliyetine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından son verilir,


f) Topluluklar, Yürütme Kurulu'nun bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemezler,

 
g) Topluluklar, yıllık faaliyet programlarını yürütme kuruluna onaylatmak zorundadırlar,

 
ğ) Topluluklar düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili olarak en geç l5 gün öncesinden sekreteryaları ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalı ile Yürütme Kurulu'na haber vermek ve rektörlük onayı ile izin almak zorundadırlar,

 
h) Topluluklarca öğrencilerin genel ahlakının bozulmasına ve uyuşturucu, kumar vb. zararlı alışkanlıklara neden olabilecek etkinlikler yapılamaz,


ı) Topluluklar, milletin birliğine, devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet ve ilkelerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik yıkıcı, bölücü, siyasi ve ideolojik faaliyetlerde bulunulamaz,


i) Topluluklar yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili etkinlik raporunu her akademik yılın Mayıs ayı sonuna kadar  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletir. Yıl sonunda etkinlik raporunu sunmayan topluluklar, Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu tarafından etkinlik yapmamış olarak değerlendirilirler (Ek-2, Ek-3, Ek-5),

 
j) Üniversite Öğrenci Toplulukları çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuatlara uygun olarak yürütmek zorundadır.

Toplulukların Sorumlulukları

Madde 6 - (1) Topluluklar, çalışmalarından dolayı Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Ancak Daire Başkanlığı;

a) Topluluğun amaçları doğrultusunda faaliyette bulunup bulunmadığı,

b) Üniversite tarafından sağlanan desteğin yerinde kullanılıp kullanılmadığı,

c) Her akademik yıl ekim ayı sonuna kadar,

1) Topluluk etkinlik plan ve bütçesinin (EK-1)

2) Topluluk Yönetim Kurulu, denetleme kurulu üye bilgilerinin

3) Topluluk Başkanı ve Topluluk üye bilgilerinin Daire Başkanlığına gönderilip gönderilmediği ( EK-4)

ç) Her akademik yılın mayıs ayı sonuna kadar topluluk etkinlik raporlarının daire başkanlığına gönderilip gönderilmediği (Ek-3)

d) Topluluk etkinlik raporlarının uygulanıp uygulanmadığı,

Denetleyerek öğrenci topluluğu yürütme kuruluna bildirmelidir.

 

Toplulukların Kapatılması

Madde 7- (1) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;

a) Bir akademik yıl içinde ikiden az etkinlik yapan,

b) Topluluk etkinlik raporu, topluluk etkinlik planı, topluluk bütçesi ve üye listesini süresinde vermeyen,

c) Topluluk defterlerini usulüne uygun tutmayan,

ç) Üniversitenin Bahar Şenliklerinde iki yıl üst üste tanıtım masası açmayan ya da etkinlik gerçekleştirmeyen,

d) Topluluğun kuruluşundaki üye sayısı (16  kişi) altına düşen,

e) Kurum tüzel kişiliğinin maddi ve manevi zararına neden olan, toplulukların kapatılmasını Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna teklif eder.

(2) Herhangi bir nedenle, kapatılmasına karar verilen bir topluluk, başka bir isimle de olsa kurulamaz.

(3) Kapatılan topluluğun başkan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni kurulan öğrenci topluluklarında başkan ya da yönetim kurulu üyesi olarak görev alamaz.

(4) Kapatılan topluluğun üyeleri topluca bir başka öğrenci topluluğuna üye olarak o topluluğun ismi altında etkinlikte bulunamaz.

 

Disiplin İşlemleri

Madde 8- (1) Öğrenci Topluluklarının üyeleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Hakkında disiplin cezası kesinleşmiş olanların topluluk üyeliği sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  Mali Hükümler

Topluluk Etkinlik Plan ve Bütçesi

Madde 9- (1) Her Öğrenci Topluluğu, bir akademik yıl içinde gerçekleştirmek istediği etkinlik planını ve buna ilişkin bütçe talebini, topluluk yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, üye öğrenci listesi ile birlikte, her yılın ekim ayı sonuna kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına iletir. Plan ve bütçe formu başkanlığımız sayfasından alınarak doldurulmalıdır. Söz konusu bilgileri sunmayan topluluklar, yıl içinde bütçenin ilgili kalemlerinden faydalanamazlar (Ek-1). 

Topluluklara Üniversite Tarafından Mali Destek Verilebilecek Konular

Madde 10- (1) Öğrenci toplulukları düzenlenen etkinliklerde;

a) Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, gerekliliği açıkça anlaşılabilen her türlü araç-gereç. (EK:6, EK:7)

b) Üniversiteler arası etkinlikler kapsamında Üniversite tarafından gönderilmiş davet yazısı ve davet sahibi üniversitenin basılı etkinlik programı (afiş, poster, web sayfası çıktısı vb.) ile başvurulması halinde bu etkinlik için yapılan giderler,

c) Rektörlük Makamının uygun görülmesi üzerine konferans, seminer, söyleşi, panel vb. nedeni ile Üniversiteye davet edilen konusunda uzman kişilerin ulaşım, konaklama ve diğer masrafları. (EK:7)

ç) Afiş, poster, el ilanı, davetiye, form baskıları. (EK:7) nedeni ile

Rektörlük bütçesinin ilgili kaleminden mali destek talebinde bulunabilir.

 

Topluluklara Üniversite Tarafından Mali Destek Verilemeyecek Konular

Madde 11- (1) Öğrenci topluluklarına Üniversite tarafından mali destek verilemeyecek harcamalar:

a) Topluluk öğrencilerinin seminer, konferans katılım ücretleri.

b) Her hangi bir etkinlikte bir kez kullanılıp, bir daha kullanılmayacak demirbaş malzeme talepleri.

c) Toplulukların kokteyl, parti giderleri.

ç) Topluluğun etkinlik alanına girmeyen gezi dahil tüm giderleridir.

 

Öğrenci Topluluklarının Gelirleri ve Giderleri 

Gelirler

Madde 12- (1) Topluluklar, kendi adlarına gelir elde  edemez, harcama yapamazlar.

Giderler

Madde 13- (1) Yönetim Kurulu izni ile gerçekleştirilecek topluluk faaliyetleri için ihtiyaç duyulan harcamalar, bütçe imkanları dâhilinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

(2) Öğrenci Topluluklarının ihtiyaçları SKS bütçesinin yetersiz olduğu durumlarda imkânlar ölçüsünde Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu tarafından karşılanır. 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Madde 14-(1) Üniversiteye bağlı bulunan birimler bu yönerge hükümlerine tabi olmaksızın da üniversitemiz dâhilinde ve haricinde öğrenci etkinlikleri düzenleyebilirler. Ancak, düzenledikleri etkinlikleri koordinasyonun sağlanması ve etkinlikten haberdar olunmasını teminen, dilekçe ile bildirirler. Başvuru sonucunda daire başkanlığımızca Yürütme Kurulundan ve Yönetim Kurulundan gerekli izin alınır. Yönetim Kurulunca uygun görülmeyen faaliyet gerçekleştirilemez.


Madde 15-(1) Her topluluğun sekretarya hizmetinin sağlanmasından topluluk başkanı ve danışman öğretim elemanının bağlı bulunduğu ilgili fakülte / yüksekokul / devlet konservatuarı / meslek yüksekokul sekreterliği / koordinatörlükler / daire başkanlıkları sorumludur.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 16-(1) Öğrenci topluluklarında aşağıda belirtilen defter ve dosyalar tutulur.

a)Üye kayıt defteri,

b)Gelen-giden evrak defteri,

c)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar defteri

ç)Yıllık faaliyet plan defteri,

d)Yazışma dosyaları,

(2)Ayrıca toplulukların ihtiyaç ve malzemelerinin kullanılması ve korunmasından topluluk yönetimi topluluk danışmanı ve danışman öğretim elemanının bağlı bulunduğu birim ile birlikte sorumludur.


Yürürlük

Madde 17-(1) Bu yönerge Uşak Üniversite Senatosu'nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılabilecek değişiklikler Yürütme Kurulu tarafından rektörlük onayına sunulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 18-(1) 14.11.2012 tarih ve 2012/170 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş olan Öğrenci Toplulukları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme: 

Madde 19-(1) Bu yönergeyi Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

(29.09.2015 Tarih ve 2015/168 Sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.)

 

 

 

…………………………   TOPLULUĞU İÇ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM


Kuruluş, Amaçlar, Faaliyetleri Ve ÜyelikKuruluş


Madde 1- (1) Uşak Üniversitesi ………………………………….Topluluğu "Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönerge" hükümleri gereğince kurulmuş olup, faaliyetlerini adı geçen yönerge hükümlerine göre yürütür.

Amaçlar

Madde 2- (1) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak. 

(2) Özel Amaçlar


(Her topluluğun özel amaçları maddeler halinde belirtilecektir.) 

Madde 3- (1) Topluluğun faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. 


(Her topluluğun faaliyetleri maddeler halinde belirtilecektir.) 


Üyelik  ve Üyeliğin Sona Ermesi


Madde 4- (1) Üniversite öğrencileri topluluk üyesi olabilir. Üniversite tarafından bir disiplin cezası verilen veya her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan kişiler üye olamaz. 
Üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir. 
a)Topluluk Uygulama Yönergesi'ni kabul etmek, 
b)Üyelik için gerekli formu doldurarak öğrenci topluluğuna başvurmak, (Ekli Form) 
c) Topluluk amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak,

ç)  Üyelik koşullarını kaybedenler ve uymayanlar Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

d) Bir topluluğun genel kurulunda yer alan kişiler başka bir topluluğun genel kurulu üyesi olamazlar.

 

 


İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Ve İşleyiş Topluluğun Organları


Genel Kurul

Madde 5- (1) Genel Kurul üyelerden oluşur. Kasım ayında kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde, toplantı tekrarlanır.

 

(2)Genel Kurul'un görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Topluluk üyeleri arasından 5 (asil), 5 (yedek) olmak üzere Yönetim Kurulunu; 3 (asil), 3 (yedek) olmak üzere Denetleme Kurulunu seçmek,

b)Faaliyet döneminin planlarını yapmak, çalışma ilkelerini belirlemek,

c)Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,

ç)Yönetim Kurulu'nun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak,
d) Topluluk danışmanı Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Ancak oy hakkı yoktur. Topluluk danışmanının bilgisi ve onayı olmadan etkinlik gerçekleşemez. Topluluk danışmanının bulunmadığı zamanlarda yerine denetleme kurulunun akademik asil üyesi ya da kendisi tarafından tayin edilecek bir kişiye vekalet bırakabilir.Topluluk Başkanı ve Topluluk Yönetim Kurulu

 

Madde 6-(1) Başkan: Topluluk başkanı, Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurucu üye öğrenciler arasından rektör tarafından atanır. Başkan, Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Bir öğrenci aynı anda 2 (İki) topluluğun başkanı olamaz.


(2)Yönetim Kurulu:
 Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen beş kişilik bir kuruldur. Ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı için en az 3 üyenin hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini izleyen ilk toplantısında üyeleri arasında aşağıda belirtilen görevlendirmeleri yapar.

a)Başkanın bulunmadığı zamanlarda etkinliklerin yürütülmesi adına imza yetkisi ve vekalet etmek üzere 1 başkan yardımcısı/ikinci başkan,


b)Eğitim faaliyetlerini programlayıp katılacak üyeleri belirlemek ve bu konudaki çalışmaları değerlendirip Yönetim Kurulu'na rapor vermek üzere bir eğitim sorumlusu,


c)Topluluk faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek, faaliyet programlarını hazırlamak, değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na rapor vermek üzere bir faaliyet sorumlusu,

 
ç)Topluluk yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir sekreter,

 
d)Topluluğun demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip geri alınmasından sorumlu olmak üzere bir malzeme sorumlusu,


e)Yönetim Kurulun' da kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Mazeretsiz üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğin yerine sıradaki yedek üye geçer.

 

Topluluk Yönetim Kurulu'nun Görevleri


Madde 7-(1)Topluluk çalışmalarının Genel Kurul kararları, yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

(2)Yıllık faaliyet planlarını yaparak Yürütme Kurulu'na sunmak,

(3)Üyeler ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyetlerini izlemek,

(4)Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili kararlar alarak uygulamaya koymak,

(5)Olağan ve olağanüstü Genel Kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurmak,

(6)Yürütme Kurulu aracılığı ile kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren diğer topluluklar ile yazışmalar yapmak, ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. gibi etkinlikler düzenlemek,

(7)Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapmak,

(8)Yönerge ve uygulama esasları ile Genel Kurul kararlarında Yönetim Kurulu'na verilen diğer görevleri yapmak,

(9) Topluluğun üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteri ile gerekli olan diğer defter ve dosyalarını tutmak,

Topluluk Denetleme Kurulu

Madde 8-(1) Denetleme Kurulu Genel Kurul'ca seçilen 3 üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin topluluk üyesi Üniversite akademik personeli olması gerekmektedir. Genel Kurul toplantılarından önce toplanarak topluluğun bütün çalışmalarını denetler. Genel Kurul'a sunmak üzere raporu hazırlar. Denetleme Kurulu'nun boşalan asil üyeliği sıradaki yedek üye ile doldurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER.

Fesih

Madde 9-(1) Topluluk aşağıdaki hallerde feshedilir.

(2)Genel kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile,

(3)Bu esasların birinci maddesinde belirtilen Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi' nin 8.maddesine uyulmaması,

(4) Topluluk üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi,
Topluluğun fesih olması durumunda bütün mal varlığı, Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na devredilir.

(5)Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında yıllık faaliyet planlarını ve genel kurul listelerini vermeyen topluluklar kendiliğinden kapatılır.

Madde 10-(1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde " Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönerge" hükümlerine başvurulacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Yürürlük

Madde11
-(1)Bu esaslar Üniversite Senatosu'nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme: 

Madde 12-(1)Öğrenci Topluluklarının Uygulama Esaslarını Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

(29.09.2015 Tarih ve 2015/168 Sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.)


Oluşturma: 03 Mart 2018